Monitoring wizyjny

W budynku JD Kulej Olsztyn Sp. z o.o. oraz na terenie parkingu prowadzony jest monitoring wizyjny (CCTV).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest JD Kulej Olsztyn Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej 178, e-mail [email protected].
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest ochrona mienia oraz zapewnienie bezpieczeństwa w obszarze objętym monitoringiem wizyjnym klientów i pracowników i obejmuje korytarze wewnętrzne, salon, serwis, części, kasa,  oraz teren wokół budynku. 
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa w obszarze objętym monitoringiem wizyjnym, ochrona mienia oraz zapobieganie sytuacjom mogącym skutkować utratą  informacji, których ujawnianie  mogłoby narazić spółkę  na szkodę na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (art.6 ust 1 pkt f RODO).
 4. Nagrania z kamery monitoringu są przechowywane przez okres nieprzekraczający 1 miesiąca od dnia nagrania, a następnie są nadpisywane. 
 5. Dane z systemu monitoringu wizyjnego mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, firmie świadczącej usługę prawną uprawnionym organom w przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia zdarzenia zagrażającemu bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu osób, a także niszczeniu i kradzieży mienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zapisy mogą być przechowywane przez okres dłuższy, niż to wskazano w pkt 4. Dane z monitoringu mogą posłużyć jako materiał dowodowy i w związku z tym mogą być przechowywane przez okres  niezbędny  do wyjaśnienia mających miejsce incydentów lub zakończenia ewentualnie toczących się postępowań.
 6. Zebrane dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 7. Zebrane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 8. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo żądania: a) dostępu do danych osobowych, b) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych w celu  wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów administratora danych (art. 6 ust 1 lit f RODO).
 9. Przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w JD Kulej Olsztyn Sp. z o.o.: Inspektor ochrony danych, JD Kulej Olsztyn Sp. z o.o., ul. Chwaszczyńska 178, 81-571 Gdynia, adres e-mail: [email protected].
 11. Szczegółowe informacje na temat sposobu skorzystania z Państwa praw dostępne są na stronie internetowej JD Kulej Olsztyn Sp. z.o.o.Promocje

 • Promocja kończy się: 31.12.2022

  NOWE SAMOCHODY

  SUV-y Forda w ofercie korzystnych rat

  SUV-y Forda w ofercie korzystnych rat
 • Promocja kończy się: 31.12.2022

  NOWE SAMOCHODY

  FORD KUGA

  FORD KUGA
 • Promocja kończy się: 31.12.2022

  NOWE SAMOCHODY

  Ford Puma Hybrid

  Ford Puma Hybrid
 • Promocja kończy się: 15.04.2023

  SERWIS

  Rekomendowane ceny przeglądów okresowych dla pojazdów do 4 lat

  Rekomendowane ceny przeglądów okresowych dla pojazdów do 4 lat
 • Pokaż najnowsze promocje Grupa JD Kulej
Pokaż najnowsze promocje Grupa JD Kulej

Aktualności i wydarzenia

Pokaż najnowsze aktualności od Grupa JD KulejOpinie
// #562